Områdesplanering. Förstudie detaljplan. Bostadsbebyggelse. Gudö

”GUDÖ SKOGSPORTAL” – ETT NYTT BOENDE I HANINGE

Gudö skogsportal drivs av såväl utmaningen som möjligheten
att skapa ett levande bostadskoncept med fokus på:
- Dagens och Framtidens behov
- Livskvalitet och bekvämlighet
- Mötesplatser för olika behov

Gemenskap
Gudö Skogsportal kännetecknas av öppenhet och ytor för möten och gemensamma aktiviteter med kringboende
7 dagar i veckan.
För kringboende i Gudö – utgör det en naturlig promenadport in till Tyresta skogen.

Vad är ett hållbart byggande för något?
Ett hållbart bostadskoncept inkluderar ett långsiktigt ansvar för Vår Planet och Social Gemenskap liksom ett ekonomiskt perspektiv för såväl investerare som boende.
För kringboende i Gudö utgör området en naturlig promenadport in till Tyresta skogen.

Ekologiskt byggande ska ha (A) ett bra inomhusklimat,
(B) vara energieffektivt, och (C) vara långsiktigt kretsloppsanpassat.

Ett bra inomhusklimat kräver:
Sunda material och ytbehandlingar som inte avger olämpliga emissioner.
Ett lättskött ventilationssystem som kan behovsanpassas till aktivitet och årstid.
Fuktbuffrande och värmelagrande material som jämnar ut inomhusklimatet.

Energieff ektivitet innebär:
Att huset är luft tätt, har energisnåla fönster/dörrar och ett energieffektivt ventilationssystem.
Att huset är byggt av material som ur ett långsiktigt livscykelperspektiv producerats och transporterats klimatneutralt och energieffektivt. Att man prioriterar lokala
material och byggmetoder där material kan repareras och återanvändas.

Kretsloppsanpassning innebär:
Att huset anpassas till platsen, att man minimerar markarbeten, skonar odlingsmark och växtlighet.
Att avloppssystemet anpassas till platsens förutsättningar och att näringsämnen recirkuleras.
Att man använder sig av förnybara energikällor och prioriterar förnybara och återvunna byggmaterial.

HÅLLBAR PROFIL OCH TEKNIK
Living Building Challenge, världens förmodligen tuffaste miljöklassningssystem, ligger till grund för vision och planering av området Gudö 3:77. Living Building Challenge utmanar till att både platser och byggnader ”ger mer än de tar”. Naturen är tänkt att inspirera även vid formgivning.
För att få en förvaltning med skötsel och underhåll som fungerar väl över tid ska detta stå i fokus från början av områdets planering och genom hela processen.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se