Ekologi

Byggekologi som trädstruktur.

Följande huvudpunkter är avgörande när det gäller ekologi inom byggsektorn:

  • Att bygga sunda hus uppnås genom att välja material utifrån miljö- och hälsosynpunkt. Installationerna ska ge ett sunt och komfortabelt inneklimat. Tekniskt utförande ska undvika problem med fukt, radon och buller samt underlätta städning och underhåll. Miljömålen styr genom hela planerings- och byggprocessen.
  • Att hushålla med resurser uppnås genom att byggnader görs resurseffektiva, värmebehov och elanvändning minimeras och vattensnål teknik används. Avfallsmängderna reduceras, man sorterar soporna och ser till att avfallet komposteras, återanvänds eller återbrukas.
  • Att sluta kretslopp åstadkoms genom att både uppvärmning och elproduktion sker med förnybar energi. Avloppssystemen utförs så att näringsämnen kan återvinnas. För att organiskt material från avfall och avlopp ska kunna återföras till odlingsmarken måste grönska och odling integreras med bebyggelsen.
  • innebär att platsen måste studeras med avseende på naturen, klimatet, samhällsstrukturen samt mänskliga aktiviteter. Man utgår ifrån platsens förutsättningar i sin planering för att skapa balans med natur och människor. Befintlig bebyggelse tas till vara och miljöanpassas.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se