Byggekologi – Kunskaper för ett hållbart byggande Bok

Publikation 2023-03
Publikation 2023-03
Publicerad 2014
Publicerad 2014
Fram- och baksida på kinesisk utgåva (version 2009, publicerad 2017)
Fram- och baksida på kinesisk utgåva (version 2009, publicerad 2017)
Publicerad 2014 (2009 års svenska version)
Publicerad 2014 (2009 års svenska version)
Publicerad 2013 (2009 års svenska version)
Publicerad 2013 (2009 års svenska version)
Publicerad 2009
Publicerad 2009
Publicerad 2009
Publicerad 2009
Publicerad 2004
Publicerad 2004
Publicerad 1997
Publicerad 1997
Publicerad 1997
Publicerad 1997
Publicerad 1997
Publicerad 1997
Publicerad 1997
Publicerad 1997
Publikation 2023-03
Publicerad 2014
Fram- och baksida på kinesisk utgåva (version 2009, publicerad 2017)
Publicerad 2014 (2009 års svenska version)
Publicerad 2013 (2009 års svenska version)
Publicerad 2009
Publicerad 2009
Publicerad 2004
Publicerad 1997
Publicerad 1997
Publicerad 1997
Publicerad 1997

&

Webbinarium om hållbart byggande Svensk Byggtjänst maj 2023:
https://www.youtube.com/watch?v=upniZZnB_sI

BYGGEKOLOGI – KUNSKAPER FÖR ETT HÅLLBART BYGGANDE

Maria Block och Varis Bokalders har sedan många år samlat information och följt forskning och utveckling när det gäller ekologiskt byggande, både nationellt och internationellt. Materialet är strukturerat enligt en slags mindmap och har via böcker publicerats genom bland andra AB Svensk Byggtjänst (Sverige) [1997, 2004, 2009, 2014 & 2023] och på engelska via Earthscan Ltd numera Routledge Ltd (England) [2009]. Andra språk som den har översatts till är lettiska, ryska och kinesiska (version 2009). Den kinesiska versionen har tillkommit tack vare professor Ronald Wennersten, professor i industriell ekologi vid Shandong University (även KTH).

Boken ”Byggekologi” handlar om hur vi bör bygga våra hus och städer om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle. Vi befinner oss vid ett historiskt vägskäl. Risken är stor att vi, om vi fortsätter som vanligt, drastiskt försämrar förutsättningarna för ett drägligt liv på jorden. Planeten räcker inte till för nio miljarder människor som lever så slösaktigt och kortsiktigt som vi i konsumtionssamhället. Det är inte lätt att ändra utvecklingen, men det är möjligt. Vi måste använda ny resurssnål, kretsloppsanpassad, energieffektiv, miljövänlig teknik och förnybara energikällor. Vi måste gå från kvantitet till kvalitet, från slit och släng till ekodesign. Vi bär alla ansvaret att minska våra ekologiska fotavtryck.

Följande är avgörande:
• Att bygga sunda hus uppnås genom att välja material utifrån miljö- och hälsosynpunkt. Installationerna ska ge ett sunt och komfortabelt inneklimat. Tekniskt utförande ska undvika problem med fukt, radon och buller samt underlätta städning och underhåll. Miljömålen styr genom hela planerings- och byggprocessen.
• Att hushålla med resurser uppnås genom att byggnader görs resurseffektiva, värme/kylbehov och elanvändning minimeras och vattensnål teknik används. Avfallsmängder reduceras och avfallet sorteras. Välj kretsloppsanpassade material som kräver lite energi.
• Att sluta kretslopp åstadkoms genom att både uppvärmning och elproduktion sker med förnybar energi. Avloppssystemen utförs så att näringsämnen kan återvinnas. Organiskt avfall går till biogas eller jordförädling. Annat avfall återbrukas, återanvänds eller materialåtervinns.
• Att anpassa till platsen innebär att platsen måste studeras med avseende på naturen, klimatet, samhällsstrukturen samt mänskliga aktiviteter. Man utgår ifrån platsens förutsättningar i sin planering för att skapa harmoni med naturen och för människorna. Befintlig bebyggelse tas till vara och miljöanpassas.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se